Polityka prywatności

Odwiedzając i użytkując witrynę TOYOTY przyjmujesz niniejszą politykę bez ograniczeń lub uwarunkowań. Dlatego też twój dostęp do witryny TOYOTY odbywa się z zastrzeżeniem tej polityki i obowiązującego prawa.

Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")

 

Zawartość


Witryna TOYOTY zawiera informacje dotyczące produktów marki TOYOTA i programów promocyjnych TOYOTY. Produkty marki TOYOTA, opisane w niniejszej witrynie oferowane są do sprzedaży tylko w Europie, przez odpowiednie autoryzowane punkty sprzedaży detalicznej oraz serwisy TOYOTA, a programy promocyjne, opisane w tej witrynie, dostępne są tylko w krajach wyraźnie określonych w danym programie promocyjnym.
Wszelkie informacje, zawarte w niniejszej witrynie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych. Witryny tej nie należy wykorzystywać, ani opierać się na niej, w zastępstwie informacji dostępnych w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz serwisach TOYOTY. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.
Chociaż TMME dokłada wszelkich starań celem zapewnienia, aby wszystkie informacje w tej witrynie były prawdziwe, dokładność tychże nie może być gwarantowana i TMME nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji, zawartych w niniejszej witrynie. Niniejsza witryna i materiały w niej zawarte są udostępnione na zasadzie „ takie jakie są”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej czy dorozumianej.
Jednak TMME zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia w modelach, wyposażeniu, specyfikacji i dostępności.

 

Ceny produktów marki TOYOTA

Informacje cenowe, zawarte w niniejszej witrynie lub udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej produktów marki TOYOTA ani nie są wiążące dla autoryzowanych punktów sprzedaży oraz serwisów TOYOTY. Zakup wszelkich produktów marki TOYOTA może nastąpić z zastrzeżeniem warunków indywidualnego kontraktu sprzedaży.

 

Zastosowanie technologii cookie (ciasteczka)

TMME stosuje technologię cookie, aby umożliwić TMME śledzenie drogi przebytej przez ciebie po witrynie TOYOTY, aby ułatwić TMME rejestrację działań użytkownika w witrynie TOYOTY, celem uczynienia jej bardziej użyteczną dla ciebie. TMME nie rejestruje, za pośrednictwem tej technologii, informacji o indywidualnych użytkownikach, a więc żadne informacje o tobie w szczególności, nie będą przechowywane lub wykorzystywane. Prosimy zauważyć, że można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie przyjmowała ciasteczek lub ostrzegała w przypadku ich wysłania.

 

Dane osobowe / wejście użytkownika

Wszelkie dane osobowe, jakich udzielisz TMME za pośrednictwem witryny TOYOTY, zostaną wykorzystane celem usprawnienia usług TOYOTY, świadczonych tobie, w tym do celów marketingowych. TMME dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne zbieranie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych, zgodnie z charakterem takich danych. TMME nie przekaże twoich danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem innych podmiotów w sieci dystrybucyjnej TOYOTY. Macie zawsze prawo dostępu, poprawienia i sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych.
W przypadkach, gdy TMME nie jest zobowiązana do monitorowania i / lub rewizji jakiegokolwiek wejścia, zamieszczonego przez użytkowników w witrynie TOYOTY i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do takiego wejścia użytkownika, TMME zastrzega sobie prawo do sprawdzenia każdorazowo takiego wejścia użytkownika i jego usunięcia z witryny bez uzasadnienia.

 

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Prezentacja i cała zawartość niniejszej witryny są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Można wykorzystywać informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w niniejszej witrynie, do nie handlowych celów osobistych i nie wolno ich powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować, w całości ani w części, chyba że celem przeglądania, bez uprzedniej pisemnej zgody TMME.

Wykorzystanie ilustracji z oficjalnych witryn TOYOTY w witrynach fanklubów i na stronach osobistych
TMME uznaje charakter Internetu, jako środek dzielenia się informacjami i tym samym, zezwala osobom fizycznym na kopiowanie ilustracji z witryny TOYOTY na swoje własne, osobiste witryny lub oficjalne witryny fanklubów, z zastrzeżeniem zgłoszenia wniosku do administratora witryny internetowej TOYOTY: cust.service@toyota-europe.com. Dla informacji, kryteria wniosku powinny m.in. opierać się na poniższym:
Celem witryny nie jest zysk; 
Witryna przedstawia pozytywny wizerunek TOYOTY i produktów TOYOTY; 
Witryna nie zawiera materiałów nieprzyzwoitych lub nielegalnych; 
Ilustracje pozostają niezmienione ( nie będzie umieszczany dodatkowy tekst na ilustracjach, nie będą wykorzystywane w fotomontażach, nie będą zniekształcane ani też nie będą zmieniane ich barwy itp.) ; 
Dozwolone jest wyłącznie kopiowanie ilustracji przedstawiające produkty TOYOTY; w szczególności nie wolno kopiować elementów układu i wyglądu graficznego witryny internetowej TOYOTY;
Liczba kopiowanych ilustracji jest rozsądna i zgodna z założeniem indywidualnej witryny lub witryny fanklubu; 
Właściciel praw autorskich jest wskazany następująco: 'Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe ("TMME")'; 
Źródło ilustracji jest wskazane poprzez hiperłącze z witryną TOYOTY; 
Wykorzystując ilustracje, osoba fizyczna wyraża zgodę na to, aby TMME skontaktował się celem ustalenia połączenia witryny internetowej TOYOTY z witryną takiej osoby fizycznej. 
Użytkownik przyjmuje upoważnienie do wycofania go według uznania TMME. W takim przypadku, usunie natychmiast na wezwanie, ilustracje ze swojej witryny.

 

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe w niniejszej witrynie stanowią własność Toyota Motor Corporation, TMME lub osób trzecich. Nie wolno ich używać, stale ściągać, kopiować i rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej zgody Toyota Motor Corporation, TMME lub osób trzecich, w zależności od przypadku.

 

Hiperłącze

Witryna internetowa TOYOTY może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. TMME nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji, zawartych w takim odnośniku, lub innych witryn internetowych, połączonych z witryną TOYOTY i przeglądanie ich odbywa się na twoje własne ryzyko.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

TMME wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub specjalne wynikłe z twojego dostępu lub wykorzystania witryny TOYOTY, lub z tym związane w jakikolwiek sposób, w tym, lecz bez ograniczenia, wszelkie starty lub szkody spowodowane wirusem w twoim sprzęcie komputerowym lub z twojego oparcia się o informacje, uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej TOYOTY.

 

Uaktualnienie polityki

TMME zastrzega sobie prawo do uaktualnienia tej polityki w dowolnym czasie, stosownie do potrzeb handlowych i zapraszamy niniejszym do odwiedzenia niniejszej strony w celu sprawdzenia polityki, za każdym razem kiedy odwiedzasz tę witrynę.

 

Otrzymane rekomendacje

Zamieszczając jakiekolwiek rekomendacje w tej witrynie TOYOTY, przyjmujesz, że TOYOTA zachowuje prawo, według swojego wyłącznego uznania, do modyfikacji, bezpłatnego zamieszczania, lub nie, w niniejszej witrynie TOYOTY, otrzymanych rekomendacji. TOYOTA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść komunikatów publikowanych w witrynie internetowej TOYOTY.

Toyota Wrocław
Toyota Lubin